KATALOG INFORMACIJA PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Nedjelja, 14 Prosinac 2014 21:09

Pravo na pristup informacijama  je temeljno ljudsko pravo koje se štiti  Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03. i 144/10.).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 144/10.) je određeno da će Agencija za zaštitu osobnih podataka od 2. siječnja 2011. godine započeti obavljati poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa i ograničenja, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelom raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti  na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama.
Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, a  protiv rješenja Agencije  postoji mogućnost podnošenja tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske. Postupak po tužbi je hitan.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu - ispravak zahtjeva

Žalba protiv Rješenja

Žalba - šutnja Uprave

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama i kriterijima kojima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije premaZakonu o pravu na pristup informacijama.

Odluka o odabiru osobe zadužene za prigovoreLINK.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Ažurirano: Utorak, 29 Siječanj 2019 19:09