Savjetovanje s javnošću PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 10 Listopad 2016 09:51

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Savjetovanje s javnošću tijela jedinice lokalne samouprave provode preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje,

Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u skladu s propisima o arhivskom gradivu.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje objavljivati će nacrte općih akata o kojima se provodi javno savjetovanje kao i izvješća o završenim savjetovanjima.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, mogu se uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjeni obrasci šalju se e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

tel: 031/ 751-400

Ažurirano: Ponedjeljak, 10 Listopad 2016 22:13